Šarže

- §1 -

čl.1 - šarže slouží výlučně k pobavení, k ocenění odvedené práce pro DOM a jsou smysluplné jedině tehdy, jsou-li pevně spojeny s duchem kamarádství, rady a pomoci
čl.2 - kdokoli použije šarže k fyzickému či psychickému sužování jiného člena souboru, získává automaticky titul "Smradlavý kiks" a velmi vážné problémy s oběma dirigenty
čl.3 - postup v šaržích a změna ranku se získává po třech letech působení v DOM
čl.4 - nikdo nepoužívá šarži, která mu nepřísluší
čl.5 - oficiálně se šarže nosí na lemu vrchní kapsy koncertní vesty
čl.6 - snížená hladina vnímání recese a nepřijetí šarží se nijak nepostihuje
čl.7 - členovi přicházejícímu z jiné ZUŠ a jejího orchestru jsou započteny tam odehrané roky
čl.8 - krajánek, tedy člen souboru, který již není žákem ZUŠ, získává postup v šaržích v případě, že se samostatně věnuje hře na nástroj, dochází na zkoušky, o svých absencích včas informuje dirigenty nebo aspoň jedenkrát v každém pololetí vypomohl souboru při veřejném vystoupení, před kterým minimálně jednou navštívil zkoušku.
čl.9 - podle směrnic EU pro smíšené dětské dechové soubory získávají dívky označení šarže v mužském rodě (např. kadet Nováková)

- §2 -

čl.1 - ranky:

Adepti (žádná šarže)

1. rok: adept (a)
2. rok: adept II. stupně (a2)
3. rok: pokročilý adept (pa)

Kadeti (jedna šarže)

4. rok: kadet (k)
5. rok: kadet II. stupně (k2)
6. rok: vyšší kadet (vk)

Gardisté (dvě šarže)

7. rok: gardista (g)
8. rok: gardista II. stupně (g2)
9. rok: supergardista (Sg)

Generálové (tři šarže)

10. rok: generál (G)
11. rok: generál II. stupně (G2)
12. rok: velegenerál (VG)

Generalita honoris (čtyři šarže)

13. rok a více: generálmaximus (GM)

Nositel Řádu sv. Cecílie

18. rok: generálmaximus et ŘSC (GMŘSC)

čl.2 - za mimořádné hudební výkony v uplynulém školním roce mohou dirigenti pro následující školní rok přiznat k šarži další titul: "zvlášť zasloužilý (zz)"

- §3 -

čl.1 - adepti (adept = ten, kdo začíná pěstovat nějaký obor) všech stupňů vynikají skromností, bedlivě sledují práci zkušenějších kamarádů a naslouchají jejich radám
čl.2 - v případě nutnosti mají adepti právo při koncertu markýrovat (t.j. dělat, že hrají) a k tomuto mají nárok na patřičné vyškolení
čl.3 - na základě ústavního zákona DOM ve znění: "Učený z nebe ještě nespadl", adeptům a adeptům II. stupně přísluší zvláštní ochrana, takže se jim nikdo neposmívá a dirigenti na ně pohlížejí se shovívavostí

- §4 -

čl.1 - kadeti (kadet = chlapík; student důstojnické školy; šlechtic před povýšením) jsou již velkým přínosem pro orchestr a spolu s gardisty tvoří nejpodstatnější část orchestru
čl.2 - kadeti nezapomínají, že ještě nedávno byli adepty
čl.3 - kadeti jsou rádci adeptů

- §5 -

čl.1 - gardisté (garda = hlídka; stráž, skupina ochránců) tvoří hlavní pilíř orchestru
čl.2 - zejména gardisté svým přístupem a výkony pohlídají, že dojem z vystoupení celého orchestru bude co nejlepší
čl.3 - gardisté jsou rádci a ochránci adeptů

- §6 -

čl.1 - generálové (generální = všeho se týkající; zahrnující; úplný; celkový) představují rank, ve kterém se vyjímečným způsobem završují a zúročují letité zkušenosti nabyté v DOM
čl.2 - generál zosobňuje celek ctností hudebníka DOM a je vzorem pro nižší ranky
čl.3 - pro vzácný výskyt generálů v DOM jim přísluší zvláštní respekt

- §7 -

čl.1 - plnoletí gardisté a generálové mohou být po zdařilém koncertě pozváni dirigenty na pivo
čl.2 - pokud by plnoletí gardisté a generálové chtěli sami převzít uhrazení takové akce, nebude jim bráněno
čl.3 - plnoletí gardisté a generálové věnují zvýšenou pozornost §7 čl.2 sb.

- §8 -

čl.1 - za zcela vyjímečnou věrnost zaujímá generálmaximus v orchestru a jeho historii naprosto unikátní místo
čl.2 - generálmaximus je na náklady školy vyfocen a jeho fotka umístěna na čestné místo, čímž nesmazatelně vchází do síně slávy DOM

- §9 -

čl.1 - po uplynutí dalších pěti let a tím tedy dosažení osmnácti let působení v DOM (tzv. "DOM dospělosti") je generálmaximusovi za jeho téměr neuveřitelnou délku práce v orchestru, za zásluhy, práci a vztah k hudbě i ke kamarádům slavnostně udělen Řád sv. Cecílie (tj. patronky všech muzikantů)
čl.2 - při jasném a definitivním ukončení spolupráce s DOM (např. svatba, těhotenství, vězení atd.) je generálmaximusovi et ŘSC pro stálou upomínku na náš orchestr darováno jeho koncertní sako

Dechový orchestr mladých Chotěboř

Kraj Vysočina

Pro členy