Dechový orchestr mladých ZUŠ Chotěboř

Dechový orchestr mladých ZUŠ v Chotěboři dnes tvoří více než 70 mladých hudebníků dirigovaných Mgr. Milanem Mocem (ředitelem školy) a Mgr. Aloisem Štěrbou (vedoucím orchestru). Soubor je již dlouhodobě nedílnou součástí kulturního dění nejen ve svém regionu, ale úspěšně reprezentuje svoji školu a město i v cizině. Získal již několik festivalových ocenění a je úspěšný i v krajských a celostátních kolech soutěží dechových orchestrů vyhlašovaných Ministerstvem školství ČR. Spolupracuje s mažoretkami z Chotěboře, České Lípy a Třebíče. Jeho repertoár je složený nejen ze skladeb tradiční dechové hudby, ale rád do svých vystoupení zařazuje i filmovou hudbu, ragtimy, swingové skladby a hudbu mnoha jiných populárních žánrů. Pravidelně se vrací i k úpravám děl autorů vážné hudby.

The Youth Brass Band of the Music School in Chotěboř is nowadays formed by more than 70 young musicians under the baton of Mgr Milan Moc (the director of the school) and Mgr Alois Štěrba (the orchestra leader). The band has been for a long time the integral part of the cultural life not only in its region but it also represents successfully its school and the town abroad. The orchestra has gained several festival awards and is still successful in regional and national rounds of the brass orchestras´ competitions which are annouced by the Ministery of Education. It cooperates with the majorettes of Chotěboř, Česká Lípa and Třebíč. Its repertoire is composed of the traditional compositions of the brass music, but it moreover brings in film music, ragtimes, swing compositions and the music of many different popular genres. The orchestra regularly goes back to the arragements of the works of the classical music authors.

Das Blasorchestr der Jugendlichen bei der Kunstschule Chotěboř bilden mehr als 70 junge Musikanten, die von Mgr. Milan Moc (Schuldirektor) und Mgr. Alois Štěrba (Orchesterlaiter) dirigiert werden. Das Ensemble ist schon lange Zeit wichtiger Bestandteil des Kulturlenebs nicht nur in seinem Region, sondern es repräsentiert erfolgreich seine Schule und Stadt auch im Ausland. Es gewann schon einige Festivalbewertungen und ist erfolgreich auch in den, vom Schulministerium verlautbarten, Kreis- und Staatswettkämpfen der Blasorchester. Es arbeitet mit den Majoretten aus Chotěboř, Česká Lípa und Třebíč zusammen. Sein Repertoire ist nicht nur aus den Kompositionen der traditionellen Blasmusik zusammengestellt, sondern es gliedert gern in seine Aufretungen Filmmusik, Ragtimemusik, Swingkompositionen und Musik vieler anderen Populärgenres ein. Regelmäßig wiederholt es Bearbeitungen der Werken der Autoren der klassischen Musik.

Dechový orchestr mladých Chotěboř

Kraj Vysočina

Pro členy